สภากาชาดไทย : การพัฒนาอย่างเป็นพลวัตเพื่อความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

สภากาชาดไทย องค์กรการกุศลที่ใช้หลักการกาชาด 7 ประการ เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอเป็นเครือข่ายและเป็นตัวแทนที่สำคัญของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจหลักของสภากาชาดไทย

การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในระยะแรก มีเฉพาะหัวเมืองใหญ่ ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2480 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สภานายิกาสภากาชาดสยาม ในสมัยนั้น ทรงมีพระราชดำริว่า“บัดนี้เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ท้องที่ต่าง ๆ มีส่วนดำเนินการเกี่ยวกับกาชาดเองด้วย เพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการแห่งท้องถิ่นยิ่งขึ้น” จากพระราชดำริดังกล่าวกระตุ้นเตือนให้กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดมากยิ่งขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเห็นว่าการก่อตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดยังมิได้ทำอย่างจริงจัง จึงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้น โดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่ 27 มกราคม 2504 รวม 69 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดของตน จึงถือเอาวันที่ 27 มกราคม เป็นวันสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัดตั้งแต่นั้นมา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมีภารกิจที่สำคัญในด้านช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ดำเนินการจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติ สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก และผู้ที่เดือดร้อน ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย ภาพลักษณ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด จึงเป็นที่พึ่งของประชาชนในส่วนภูมิภาคตลอดมา

สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความเพียรพยายาม ความเข้มแข็ง และด้วยความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลแก่สังคมอย่างแท้จริง สมตามปณิธานและเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทยตลอดมา จึงได้จัดให้มีการชุมนุมเหล่ากาชาดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมทั้งการร่วมมือ ร่วมใจ การประสานงานและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

งานชุมนุมเหล่ากาชาดจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2508 ณ สถานพักพื้นสวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ และต่อมาได้ย้ายไปจัดที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่การจัดงานครั้งที่ 4 จนถึงปัจจุบัน (ครั้งที่ 10 ) เนื่องจากจำนวนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดงานชุมนุมกาชาดครั้งที่ 10 ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554 มีชื่องานว่า “สภากาชาดไทย : การพัฒนาอย่างเป็นพลวัตเพื่อความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเหล่ากาชาดจังหวัด และ กิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งยังเป็นการครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการชุมนุม ฯ พร้อมทรงฟังการบรรยาย เรื่อง “พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.05 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมการชุมนุมกว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาแสดงให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้ทราบและใช้บริการ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “ถนนรวมพลคนรักสุขภาพ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการความเป็นมาและภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด โดยนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เช่น การสร้างบ้านน็อกดาวน์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้มีที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ งานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ฯลฯ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ

เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นกลไกหลักและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ สภากาชาดไทย ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีบทบาทอย่างมากในการแบ่งเบาภารกิจของสภากาชาดไทยในทุก ๆ ด้าน โดยมี ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดโดยตำแหน่ง ปัจจุบันมีเหล่ากาชาดจังหวัด 75 จังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ จำนวน 247 กิ่งกาชาดอำเภอ

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการดำเนินภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามนโยบายของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตลอดไปแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางพัฒนาอย่างเป็นพลวัตเพื่อความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

“บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้” คือ หน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหานี้

805 views
Supported Devices
สงวนลิขสิทธิ์พิพิธภัณฑ์มีชีวิต สภากาชาดไทย © Livingmuseumthailand.com 2012. Total Pageviews 39912 Views รองรับการทำงานบน iPhone, iPad, Android และ Desktop

All Rights Reserved. Please contact Project Manager by e-Mail : pichet.c@chula.ac.th | Mobile : 087- 5189919