หน่วยงานสภากาชาดไทย

สำนักงานระบบบริหารกายภาพ

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน […]

Read more

สำนักงานจัดหารายได้

สำนักงานจัดหารายได้ ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่เดิมการปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาด ได้ใช้เจ้าหน้าที่ ของแผนกเลขานุการ กองบรรเทาทุกข์ […]

Read more

สำนักงานการคลัง

สำนักงานการคลัง ประวัติ ความเป็นมา เดิมสำนักงานการคลังมี ฐานะเป็น ” แผนกเหรัญญิก ” สังกัดกองอำนวยการกลาง สภากาชาดไทย […]

Read more

หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย

หน่วยงานสภากาชาด สำนักงานบริหาร  สำนักงานการคลัง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหารายได้ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สำนักงานกลาง สำนักงานยุวกาชาด  สำนักงานอาสากาชาด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  […]

Read more

วิทยาลัยพยาบาลฯ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย จนถึงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้กำเนิดขึ้นโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนวิชาการพยาบาลในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา […]

Read more

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการ สภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญ […]

Read more

สำนักงานโภชนาการ วังสวนจิตรลดา

สืบเนื่องเรื่องทรงโปรดเกล้าฯ มอบหมายให้บุคลากรจากสภากาชาดไทยไปปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ จัดทำพระกระยาหารถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2529 ในลักษณะงานเฉพาะกิจ ต่อมาโดยพระราชดำริขององค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยต่อ งองค์พระประมุข ซึ่งมีพระชนม์มายุสูงขึ้น […]

Read more

สำนักงานบริหาร

สำนักบริหาร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย มีอุปนายกผู้อำนวยการเป็นประธาน ประกอบด้วย เลขาธิการ เหรัญญิก […]

Read more

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2463 ได้มีประกาศของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้ตั้งกองบรรเทาทุกข์ขึ้น เพื่อช่วยมหาชนทั่วไปไม่ว่าชาติใด ภาษาใด […]

Read more

สำนักงานกลาง

ตึกบริพัตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8 ได้มีมติให้แบ่งส่วนงานของสภากาชาด ออกเป็น […]

Read more

สถานเสาวภา

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงพระคุณูปการของสมเด็จพระราชชนนี ได้ทรงปรารถนาใคร่จะสร้างสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อันยั่งยืนอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่เชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระราชชนนีเคียงคู่กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ […]

Read more

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งสวางคนิวาสแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่ 60 ไร่ เศษ ห่างจากกรุงเทพมหานคร […]

Read more

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2532 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ได้ให้การดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์รวมทั้งครอบครัวมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 แล้ว […]

Read more

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมมีนามว่า” ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน” เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยได้มีพระราชเสาวนีย์ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์รับผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคน ณ […]

Read more

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

การปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบัน เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยต่อชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่หมดหวังที่จะรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษานี้คือ การให้ได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตในประเทศไทย แต่ละปีคาดคะเนว่ามีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเกณฑ์บริจาคอวัยวะได้เกือบ 2,000 คน แต่ในความเป็นจริงยังมีข้อจำกัดในการนำอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตมาใช้รักษาผู้ป่วยอยู่มาก อุปสรรคที่สำคัญคือ […]

Read more

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

สภากาชาดไทย และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศมีมติให้ความสำคัญในเรื่อง การอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยตาม หลักมนุษยธรรมของกาชาด สภากาชาดไทย มีโครงการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ได้แก่ การอบรมปฐมพยาบาล ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี […]

Read more

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เนื่องด้วยสภากาชาดไทยเริ่มมี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบมากขึ้น ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตเริ่มต้น 64 […]

Read more

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่มารดาคลอดแล้วทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทยมูลนิธิฯ จะรับอุปการะเลี้ยงดูและหาครอบครัวที่เหมาะสมให้เพื่อให้เด็กได้รับความรัก […]

Read more

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารของฝ่ายกองทัพพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก แพทย์ประจำกองทัพพันธมิตรจึงได้ร้องขอให้สภากาชาดของแต่ละประเทศจัดตั้งหน่วยบริการโลหิตขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตทหารที่บาดเจ็บในสนามรบ จนกระทั่งสงครามสงบลงหน่วยรับถ่ายโลหิตที่จัดตั้งขึ้นในขณะนั้นก็ยังดำเนินการต่อมา สำหรับประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คนไทยไม่นิยมและยังไม่ยินยอมบริจาคโลหิตกัน เมื่อโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้โลหิตรักษาคนไข้ […]

Read more

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เนื่องด้วยในประเทศไทย มีคนตาบอดหรือมืดมัวอยู่เป็นจำนวนมากที่มีสาเหตุจากโรคกระจกตา หรือตาดำ ซึ่งศัพท์ทางแพทย์ เรียกว่า Cornea อันอาจจะรักษาให้หายหรือทุเลาได้ โดยวิธีการผ่าตัด ที่เรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา หรือ […]

Read more

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ดังได้กล่าวนำไว้แล้ว ผู้ดำเนินการทำให้เกิดการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นรูปธรรมระหว่าง อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์ และอนามัย สภากาชาดไทย […]

Read more

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

สำนักงานอาสากาชาด ในอดีต ในราวกลางปีพ.ศ. 2483 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสกับประเทศเยอรมัน ในที่สุดก็ประกาศสงครามกัน มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมรบทั้ง 2 ฝ่าย […]

Read more

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยพระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย… เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวง […]

Read more

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบากการรักษาโรคพาร์กินสัน ในปัจจุบันผู้ป่วยพาร์กินสันถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ ในเมืองไทยแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีศูนย์ที่รักษาและศึกษาถึงโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ดังนั้น […]

Read more
สงวนลิขสิทธิ์พิพิธภัณฑ์มีชีวิต สภากาชาดไทย © Livingmuseumthailand.com 2012. Total Pageviews 39912 Views รองรับการทำงานบน iPhone, iPad, Android และ Desktop

All Rights Reserved. Please contact Project Manager by e-Mail : pichet.c@chula.ac.th | Mobile : 087- 5189919